Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

1. Definities

De volgende definities worden gebruikt in dit privacy statement:

Castingbestand B.V.: de gebruiker die dit privacy statement heeft opgesteld;

Gebruiker: de opdrachtgever of kandidaat die de diensten van Castingbestand B.V. via deze website gebruikt en met Castingbestand B.V. een overeenkomst aan is gegaan;

Bezoeker: de persoon die deze website bezoekt;

Website: de door Castingbestand B.V. beheerde website en de online applicatie die hierbij hoort;

Persoonsgegevens: alle gegevens van gebruikers die door Castingbestand B.V. verwerkt worden.

2.Algemeen

De privacy van elke gebruiker wordt door Castingbestand B.V. gerespecteerd, en de persoonlijke gegevens die Castingbestand B.V. van haar gebruikers krijgt worden zo zorgvuldig mogelijk verwerkt en beveiligd.

Castingbestand B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

3.Contact

De gebruiker kan altijd met Castingbestand B.V. contact opnemen via de contactpagina wanneer hij vragen heeft over het privacy statement.

4.Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Vanuit het uitgangspunt is de verstrekking van persoonlijke gegevens niet verplicht, en de bezoeker heeft altijd de keuze om deze gegevens in te voeren. Wel is het invullen van persoonlijke gegevens nodig wanneer de bezoeker gebruik wilt maken van een van de door Castingbestand B.V. aangeboden diensten. Er wordt bij de vraag om gegevens in te voeren aangegeven welke gegevens ingevuld moeten worden omdat deze nodig zijn om de dienst te kunnen gebruiken, en welke andere gegevens optioneel verstrekt kunnen worden.

5.Soorten gegevens en verwerking doeleinden

Castingbestand B.V. kan bij het aanbod van haar diensten persoonlijke gegevens verwerken. Hierbij gaat het om gegevens als de naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens en e-mailadres van de gebruik zowel als de interesses bij het gebruik van de website. Dit soort gegevens kunnen bekend zijn bij Castingbestand B.V. doordat bijvoorbeeld de gebruiker de onderwerpen die hem interesseren heeft aangegeven of doordat Castingbestand B.V. uit de wijze waarop de gebruiker de diensten op de website gebruikt kan afleiden wat zijn interesses zijn.

Daarnaast is het mogelijk dat de gebruiker Castingbestand B.V. toegang biedt tot gegevens (denk hierbij aan koppelingen met de accounts van de gebruiker op sociale media of locatiegegevens).

Financiële gegevens zoals rekeningnummers worden door Castingbestand B.V. verwerkt wanneer de gebruiker een dienst op de website afneemt en het hiervoor noodzakelijk is een betaling te doen met de opgegeven gegevens.

Bepaalde (online) gegevens, zoals het IP-adres, het browsertype en bijbehorende taal of het tijdstip van het bezoek aan de website kunnen door de servers van Castingbestand B.V. automatisch vastgelegd worden.

De persoonsgegevens worden door Castingbestand B.V. voor de volgende doeleinden verzamelt en behandelt:
1. Om zo tot een overeenkomst tussen Castingbestand B.V. en de gebruiker te kunnen komen en deze uit te kunnen voeren;
2. Om de diensten en informatie die in de overeenkomst zijn vastgelegd aan te kunnen bieden, te kunnen leveren en aan de wensen van de gebruiker aan te kunnen passen;
3. Om het mogelijk te kunnen maken voor de gebruiker om informatie op de website te plaatsen, uit te wisselen, en contact te leggen met andere gebruikers wanneer deze mogelijkheid aangeboden wordt;
4. Om een factuur te kunnen sturen wanneer een betaalde dienst is opgenomen in de overeenkomst. Castingbestand B.V. zal nooit financiële gegevens openlijk publiceren op haar website of deze ter beschikking stellen aan derden wanneer de betreffende doeleinden niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Castingbestand B.V. kan de vordering van een betaling indien deze uitblijft in de handen van derden stellen;
5. Om een nieuwsbrief, een aanbieding of enig andere boodschap per e-mail te kunnen sturen wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
6. Om gebruikersinformatie of een servicebericht per e-mail naar de gebruiker te kunnen sturen;
7. Om zo de websites van Castingbestand B.V. en de bijbehorende technologieën te kunnen onderhouden, optimaliseren, analyseren en te beveiligen tegen onder andere fraude;
8. Om aan toepasselijke weg- en regelgeving te voldoen, geschillen te kunnen behandelen en (accountants) controle uit te laten voeren;

De persoonsgegevens worden door Castingbestand B.V. bewaart zolang dit nodig is voor de doeleinden die hierboven genoemd zijn in artikel 5.5 of zolang dit wettelijk verplicht is.

6.Delen en bekend maken van persoonlijke gegevens

Castingbestand B.V. verstrekt alleen persoonlijke gegevens aan derden wanneer de gebruiker vooraf weet heeft over welke persoonsgegevens hierbij gedeeld worden en met welk doel en de gebruiker hier uitdrukkelijk akkoord mee is gegaan, tenzij het om een situatie beschreven in artikel 6.2 gaat.

Castingbestand B.V. is gerechtigd om de persoonlijke gegevens aan een derde te verstrekken zonder hiervoor toestemming te hebben gekregen van de gebruiker in de volgende situaties:
1. Wanneer dit nodig is vanwege een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure;
2. Om het eigendom of de rechten van Castingbestand B.V. te beschermen;
3. Om een misdrijf te voorkomen of de veiligheid van de staat te beschermen;
4. Wanneer de gebruiker verdacht wordt van fraude of enig andere illegale activiteit;
5. Wanneer het delen van gegevens nodig is om de aangegane overeenkomst tussen de gebruiker en Castingbestand B.V. uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van de persoonlijke gegevens van de kandidaat aan een opdrachtgever wanneer er een match tussen deze gebruikers is ontstaan.

Castingbestand B.V. mag het door de gebruiker opgegeven e-mailadres gebruiken om aanbiedingen en informatie van derden over diensten en producten toe te sturen wanneer de gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven aan Castingbestand B.V.. Dergelijke berichten met deze aanbiedingen en informatie worden altijd vanuit Castingbestand B.V. zelf verstuurd en worden altijd eerst door Castingbestand B.V. beoordeeld voordat deze naar gebruikers worden gestuurd. De toestemming om de elektronische contactgegevens te mogen delen met derden kan door de gebruiker altijd weer worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@castingbestand.nl.

De gebruiker zal in elk commercieel bericht gewezen worden op de afmeldingsmogelijkheid voor het ontvangen van dergelijke e-mails.

Het intrekken van de toestemming om de persoonlijke gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden en te delen met derden door de gebruiker zal direct verwerkt worden en het delen van gegevens zal direct beëindigd worden.

Geanonimiseerde gegevens kunnen door Castingbestand B.V. gedeeld worden met derden. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de hoeveelheid gebruikers die een bepaalde advertentie aanklikken of op een bepaalde term zoeken. Gebruikers kunnen via deze gegevens niet geïdentificeerd worden.

7.Beveiliging

Het beveiligingsniveau dat Castingbestand B.V. hanteert bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van haar gebruikers is, geziene de stand van de gebruikte techniek, voldoende om toegang tot de gegevens door een ongeoorloofd persoon, het aanpassen, verlies of openbaar maken van deze gegevens te kunnen voorkomen.

8.Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonlijke gegevens

De gebruiker kan een e-mail aan info@castingbestand.nl sturen (onder de vermelding van inzage/verwijderen/wijzigen persoonsgegevens) wanneer hij in wilt zien welke persoonlijke gegevens zijn vastgelegd of wanneer hij deze gegevens aan wilt passen of wilt laten verwijderen volgend de geldende regelgeving. De gebruiker kan op deze manier ook de toestemming om persoonlijke gegevens met derden te delen of te gebruiken voor commerciële doeleinden intrekken. De gebruiker dient in dit bericht altijd de volledige naam, zijn adres en de woonplaats toe te voegen en dient een kopie toe te voegen van een identificatiebewijs zodat Castingbestand B.V. er zeker van kan zijn dat de gegevens naar de persoon worden gestuurd tot wie ze toebehoren. Castingbestand B.V. kan de gebruiker vragen het verzoek te specificeren wanneer het niet geheel duidelijk is om welke gegevens het verzoek de gebruiker vraagt. Het uitvoeren van het verzoek zal in een dergelijk geval opgeschort worden tot de specificatie van de gebruiker door Castingbestand B.V. is ontvangen. De gebruiker ontvangt altijd een bericht van bevestiging nadat het verzoek is uitgevoerd.

Wanneer de gebruiker een verzoek van verzet tegen het gebruik of delen van zijn persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden indient zal Castingbestand B.V. dit gebruik zo snel mogelijk beëindigen, en wanneer er door de gebruiker rechtmatig verzocht worden om gegevens te wijzigen of te verwijderen zal ook dit zo snel mogelijk gedaan worden, tenzij Castingbestand B.V. verplicht is volgens de wet of enige andere reden heeft om de gegevens te bewaren of zich tegen het verzoek te verzetten.

De gebruiker heeft via de website de mogelijkheid om zijn eigen persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Ook kan de gebruiker de zelf ingevoerde gegevens zelf op de website verwijderen via de mogelijkheden die hem daartoe worden gegeven.

9.Kinderen onder de 16 jaar

Er worden door Castingbestand B.V. diensten aangeboden die (mede) gericht zijn op kinderen. Wanneer het kind onder de 16 jaar is dient een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dit privacy statement te lezen in de belangen van het kind. Ook kunnen de ouders of vertegenwoordigers in de plaats van de kinderen zich verzetten tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens van kind, hierover inzage of correctie aanvragen of de toestemming voor het gebruik van de gegevens voor commerciële doeleinden geven of intrekken.

10.Cookiebeleid

Onder cookies worden de kleine tekstbestanden verstaan die op de harde schijf of het geheugen van de computer opgeslagen worden. Cookies kunnen hierbij niet de computer of de daarop opgeslagen bestanden beschadigen.

De bezoeker kan door middel van cookies herkend worden als een terugkerende bezoeker op een website. Op de website van Castingbestand B.V. worden de cookies onder andere gebruikt om de voorkeuren voor een dienst of pagina die een bezoeker instelt vast te kunnen leggen.

Cookies worden door Castingbestand B.V. ook gebruikt voor statistische doeleinden. Zo kan Castingbestand B.V. zien hoe vaak de website bezocht wordt, hoe bezoekers op de website terecht komen en welke pagina’s van de website zij bezoeken.

Afhankelijk van de toestemming die Castingbestand B.V. verkrijgt van haar bezoeker kunnen zij cookies gebruiken om op door de bezoeker bezochte websites advertenties te kunnen plaatsen die beter op de behoeftes van de bezoeker afstemmen, waarnaast zij ook kunnen registreren hoe vaak dezelfde advertentie aan een bezoeker vertoond wordt en kunnen voorkomen dat de bezoeker te vaak dezelfde advertentie getoond krijgt. Hierbij maakt Castingbestand B.V. gebruik van sessie cookies die na het sluiten van de internetbrowser automatisch worden verwijdert. Daarnaast gebruikt Castingbestand B.V. de unique-id cookies om zo bezoekers als unieke bezoekers te kunnen herkennen. Deze cookie verdwijnt automatisch wanneer de bezoeker de website niet bezoekt voor langer dan een jaar. Ook kan Castingbestand B.V. gebruik maken van tijdelijke cookies wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Deze cookies registreren voor een periode van maximaal 90 dagen het gedrag van de bezoeker op deze website. Elke dag die volgt op de 90 dagen verdwijnen er gegevens van de eerste dagen uit de cookie: dat wil zeggen dat wanneer de gegevens van de eerste dag verwijdert worden wanneer de bezoeker op dag 91 een bezoek brengt, en de gegevens van de tweede dag vervolgens verwijdert worden wanneer de bezoeker op dag 92 ook een bezoek brengt. Wanneer een bezoeker zijn laatste bezoek aan de website 180 dagen eerder bracht worden alle verkregen gegevens uit de cookie verwijdert.

De bezoeker kan recent geplaatste cookies uit zijn internet browser verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies geheel blokkeren. De manier waarop dit gedaan kan worden verschilt per internet browser, en de bezoeker dient voor meer informatie de help-functie van de door hem gebruikte browser te raadplegen. Wanneer de bezoeker de plaatsing van cookies geheel via zijn browserinstellingen blokkeert is er de mogelijkheid dat bepaalde functies op de website niet (goed) werken of dat hij bepaalde diensten niet (goed) kan gebruiken.

De bezoeker heeft altijd de keuze om cookies te accepteren of te weigeren en kan zichzelf door de browser op de hoogte laten stellen wanneer een website een cookie plaatst.

11.Wijzigen van het privacy en cookie beleid

Castingbestand B.V. heeft het recht om het privacy en cookie beleid dat op deze pagina beschreven wordt te wijzigen en adviseert bezoekers regelmatig deze pagina te controleren op doorgevoerde veranderingen. Wanneer er een belangrijke wijziging wordt aangebracht in het beleid zal Castingbestand B.V. dit aan de gebruiker op een meer opvallendere manier, zoals een e-mailbericht, laten weten.