Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

1. Definities


De termen die hierna volgen worden in de gebruiksvoorwaarden gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij dit anders blijkt te zijn uit de context of dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Kandidaat: de persoon die de diensten gebruikt welke op de website worden aangeboden;

Overeenkomst: de overeenkomst die via deze website tussen de kandidaat en Castingbestand B.V. tot stand komt of is gekomen;

Dienst: de op de website aangeboden diensten, zoals het creëren van een profiel, waarvan een kandidaat na registratie gebruik kan maken;

Profiel: het door de kandidaat aangemaakte profiel op de website;

Website: de door Castingbestand B.V. beheerde website en de online applicatie die hierbij hoort;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die via deze website zijn beroep of bedrijf uitoefent of een zoekopdracht heeft ingediend bij Castingbestand B.V. om zo contact te kunnen maken met kandidaten die aan de zoekopdracht voldoen.

2. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tussen een kandidaat en Castingbestand B.V. is ontstaan waarbij Castingbestand B.V. verklaard heeft dat deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn, maar deze gelden ook voor het gebruik van de website zelf door de kandidaat.

Wanneer er afwijkingen mogelijk zijn op deze gebruiksvoorwaarden zijn deze pas geldig wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen via een schriftelijk bericht of een bericht via de e-mail. Indien bepalingen die neergezet zijn in deze gebruiksvoorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden blijven alle overige bepalingen geheel geldig en van toepassing.

De gebruikersvoorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd of aangevuld met een publicatie op de website met de aangepaste gebruiksvoorwaarden. Castingbestand B.V. behoudt zich hiervoor het recht, en kandidaten zullen via de e-mail een melding hierover krijgen. De wijzigingen die gemaakt worden aan de gebruiksvoorwaarden zullen met onmiddellijke ingang geld tenzij dit anders wordt vermeld. Wanneer de kandidaat het niet eens is met de wijzigingen kan Castingbestand B.V. de overeenkomst met de kandidaat beëindigen.

3. Aanbod

Het aanbod van de verschillende diensten van Castingbestand B.V. is geheel vrijblijvend. Castingbestand B.V. is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod. De diensten die geleverd worden door Castingbestand B.V. worden duidelijk omschreven in het aanbod op deze website.

4.Registratie

Kandidaten dienen zich te registreren om van de aangeboden diensten gebruik te kunnen maken. Voor de registratie dient een online registratieformulier via de website ingevuld en verstuurd te worden. De onderdelen die op het registratieformulier gemarkeerd zijn als verplicht dienen geheel naar waarheid te worden ingevuld door de kandidaat. Wanneer onjuiste gegevens verstrekt worden is Castingbestand B.V. niet verantwoordelijk voor de tekortkomingen die ontstaan als gevolg. Wanneer Castingbestand B.V. kosten maakt doordat het online registratieformulier onvolledig of niet naar waarheid is ingevuld door de kandidaat wordt dit voor de kandidaat in rekening gebracht.

Castingbestand B.V. heeft elk recht om de registratie van een kandidaat te weigeren. Wanneer dit het geval is zal de kandidaat zo snel mogelijk hier bericht over krijgen door Castingbestand B.V..

5. Totstandkoming van de overeenkomst

Wanneer een kandidaat zich heeft geregistreerd via de website komt de overeenkomst tot stand. Op het moment dat er door de kandidaat een abonnement wordt afgesloten via de website waarvoor betaald dient te worden zal de overeenkomst tot stand komen nadat de kandidaat geregistreerd is via de website én geklikt heeft op de knop ‘Bestelling met betalingsverplichting’.

De kandidaat dient akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina om een overeenkomst tot stand te laten komen.

Castingbestand B.V. stuurt onmiddellijk een bericht van bevestiging via e-mail nadat er via deze website een overeenkomst tot stand is gekomen. In de e-mail wordt het abonnement omschreven dat de kandidaat heeft afgenomen. Totdat deze e-mail ontvangen wordt door de kandidaat kan de kandidaat de overeenkomst nog zonder extra bijkomende kosten ontbinden. Wanneer er geen e-mail met bericht van bevestiging wordt ontvangen door de kandidaat dient hij de klantenservice van Castingbestand B.V. te contacteren.

6. Account

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een account op deze website.

De kandidaat kan het account naar een door Castingbestand B.V. aangeboden betaalabonnement upgraden nadat het basisaccount is aangemaakt. De verschillende betaalabonnementen, de looptijd van de abonnementen en de daarbij horende kosten zijn duidelijk beschreven op de website.

Het account van de kandidaat wordt via Castingbestand B.V. gekoppeld aan een gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord. De gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres dat is opgegeven door de kandidaat. Het wachtwoord dient door de kandidaat zelf gekozen te worden. De kandidaat dient hier zorgvuldig mee om te gaan en dient het gekozen wachtwoord geheim te houden en op te slaan op een veilige plek. Wanneer het wachtwoord verloren of gestolen is, of er vermoed wordt dat het wachtwoord misbruikt wordt door een derde, dient de kandidaat dit te melden aan Castingbestand B.V.. De kandidaat blijft aansprakelijk voor mogelijke schade en kosten die ontstaan door het misbruik van het wachtwoord en de daarbij ontstane toegang tot en het gebruik van deze website, totdat er melding is gedaan door de kandidaat.

Het is niet toegestaan om als kandidaat meerdere accounts te creëren.

Het aangemaakte account is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan een andere kandidaat.

De kandidaat kan persoonlijke gegevens en het persoonlijke profiel wijzigen via het account.

7.Herroepingsrecht

Wanneer de kandidaat wenst de overeenkomst te ontbinden heeft hij het recht dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te doen.

De kandidaat dient binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk duidelijk te maken aan Castingbestand B.V. dat hij gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

Wanneer er op elektronische wijze door de kandidaat kenbaar wordt gemaakt aan Castingbestand B.V. dat er beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht stuurt Castingbestand B.V. een ontvangstbevestiging na het ontvangen van dit bericht.

Wanneer de ontbinding van de overeenkomst vergaat zoals beschreven in dit artikel zal Castingbestand B.V. binnen 14 dagen na het beroep van de kandidaat op het herroepingsrecht de reeds door de kandidaat betaalde abonnementskosten terugbetalen aan de kandidaat, tenzij de levering van de dienst met toestemming van de kandidaat al begonnen is in de ontbindingsperiode. Wanneer dit het geval is dient de kandidaat de prijs van het abonnement volgens de reeds geleverde dienst te betalen.

Er kan geen beroep gedaan worden op de herroepingsrecht door de kandidaat indien: de nakoming van de afgesloten overeenkomst begonnen is met de uitdrukkelijk gegeven toestemming van de klant; de kandidaat afstand heeft gedaan van zijn recht van ontbinding door middel van een verklaring.

De kandidaat voldoet aan de bovenstaande voorwaarden nadat hij bij het bestelproces aan heeft gegeven ermee akkoord te gaan dat er begonnen wordt met het nakomen van de overeenkomst en door akkoord te gaan met het afstand doen van zijn recht van ontbinding.

Wanneer de kandidaat zijn uitdrukkelijke toestemming niet heeft gegeven om de diensten te beginnen voor de periode van ontbinding is verstreken heeft Castingbestand B.V. het bepalingsrecht om het abonnement pas in werking te laden treden na het verstrijken van de ontbindingsperiode.

8.Fair use

De kandidaat dient zich bij het gebruik van deze website conform op te stellen zoals verwacht wordt van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker.

De kandidaat is niet toegestaan de beveiligingsapplicaties van de website te kraken dan wel omzeilen.

De kandidaat is niet toegestaan de website op een dergelijke manier te gebruiken waardoor de computersystemen van Castingbestand B.V. en derden worden aangetast of waardoor andere gebruikers van deze website belemmerd worden.


9.Looptijd en opzegging van overeenkomst

De looptijd van de afgenomen overeenkomst is afhankelijk van het abonnement dat door de kandidaat wordt afgenomen.

De kandidaat kan zowel het gratis als het betaalde abonnement op elk moment opzeggen. Wanneer de kandidaat een abonnement opzegt waarvoor al een vergoeding is betaald voor de looptijd verstrijkt zullen de kosten die al gemaakt zijn voor het abonnement niet worden terugbetaald aan de kandidaat, tenzij het herroepingsrecht van artikel 7 van toepassing is.

De kandidaat dient schriftelijk of via een e-mail de overeenkomst op te zeggen.

Het abonnement wordt automatisch verlengd één maand voordat de looptijd is verstreken. De kandidaat dient het abonnement handmatig stop te zetten indien hij geen gebruik wil blijven maken van de diensten van Castingbestand B.V.

Alle gegevens van de kandidaat worden van de website verwijderd en het account wordt opgeheven nadat de overeenkomst is opgezegd door de kandidaat.

10. De diensten

Castingbestand B.V. staat garant dat alle diensten aan de overeenkomst en de specificaties die vermeld staan in het aanbod voldoen.

Het doel van Castingbestand B.V. is om opdrachtgevers die op zoek zijn naar kandidaten met bepaalde talenten in contact te brengen met kandidaten die de gezochte talenten beheersen.

De kandidaat dient schriftelijk of via een e-mail op te zeggen.

De kandidaat kan na het inloggen op de website het volgende doen:
1. het aanmaken van een profiel en het daarin plaatsen van ideeën en materialen, zoals teksten, foto’s, beelden en geluiden;
2. het instellen van pushberichten en alerts via e-mail;
3. Het inschrijven op de database van Castingbestand B.V.;
4. Het beheren van zijn eigen profiel.

Er is sprake van een match wanneer de zoekopdracht van een opdrachtgever overeenstemt met het profiel dat een kandidaat heeft opgesteld. De kandidaat kan contact met de opdrachtgever opnemen na het accepteren van de match.

Opdrachten voor de kandidaat naar aanleiding van het afnemen van een dienst van Castingbestand B.V. kan niet gegarandeerd worden door Castingbestand B.V.. Castingbestand B.V. heeft geen invloed op het besluit van opdrachtgevers om een kandidaat in te huren. Dit ligt geheel bij de opdrachtgever zelf.

De kandidaat heeft geen recht op een terugbetaling van abonnementskosten of enige andere compensatie wanneer het resultaat van de geleverde dienst niet aan de verwachtingen voldoet van de kandidaat.

11. Castingbestand B.V. Membership

Het is voor een aantal door Castingbestand B.V. geleverde diensten alleen mogelijk om met Castingbestand B.V. Membership te betalen.

De Castingbestand B.V. Membership kunnen online gekocht worden door op de website in te loggen en het Castingbestand B.V. Membership bestelproces geheel te doorlopen. Wanneer de kandidaat Castingbestand B.V. Membership koopt via de website zal er door Castingbestand B.V. een bevestigingse-mail gestuurd worden dat de bestelling is ontvangen en dat de Castingbestand B.V. Membership bijgeschreven zullen worden op het account van de kandidaat.

Er kan bij het kopen van Castingbestand B.V. Membership geen beroep gedaan worden door de kandidaat op het herroepingsrecht wanneer de nakoming van de overeenkomst begonnen is met de toestemming van de kandidaat en wanneer de kandidaat verklaard heeft hiermee afstand te doen van zijn ontbindingsrecht.

Het Castingbestand B.V. Membership kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Het Castingbestand B.V. Membership kunnen gebruikt worden voor een periode van 12 maanden die ingaat op de aanschafsdatum. Het Castingbestand B.V. Membership komt na 12 maanden te vervallen en wordt automatisch verlengd voor een volgende periode van 12 maanden mist de kandidaat het Membership heeft opgezegd 1 maand van te voren.

12. Verplichtingen van de kandidaat

De gegevens en informatie die door de kandidaat worden vermeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd dienen waarheidsgetrouw en volledig ingevuld te zijn.

De gegevens die door de kandidaat zijn ingevoerd op het registratieformulier worden door Castingbestand B.V. opgeslagen in de profielpagina die aan het account gekoppeld is. Wanneer gegevens niet meer actueel zijn of onjuist blijken dient de kandidaat deze gegevens aan te passen.

De kandidaat geeft toestemming aan Castingbestand B.V. om informatie binnen het profiel te wijzigen, te uploaden of uit het profiel te verwijderen.

De kandidaat is niet toegestaan om:
1. misleidende informatie over zichzelf te verstrekken aan opdrachtgevers;
2. jeugdfoto’s op te nemen in zijn profiel;
3. afbeeldingen te plaatsen van andere herkenbare personen die geen toestemming hebben gegeven van het plaatsen van de afbeelding;
4. de dienst op een bepaalde manier te gebruiken waardoor de computersystemen van Castingbestand B.V. en derden worden aangetast en niet juist meer kunnen werken, of waardoor andere gebruikers belemmerd worden in het gebruik van de website;
5. de dienst voor criminele activiteiten te gebruiken;
6. de kwetsbaarheid te onderzoeken van het computersysteem of -netwerk, of om de beveiliging te doorbreken zonder hier expliciet toestemming voor gekregen te hebben.

Castingbestand B.V. is niet verantwoordelijk voor aanspraken van derden die schade geleden hebben naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst welke toegerekend kan worden aan de kandidaat.

Wanneer de kandidaat geen intentie meer heeft om met opdrachtgevers in contact te komen dient de kandidaat zelf zorg te dragen aan het verwijderen van zijn profiel op de website.

De kandidaat is tot geheimhouding verplicht van alle gegevens die hij in vertrouwen van een opdrachtgever ontvangt, en zal deze gegevens alleen voor het doel gebruiken waar ze voor verstrekt zijn.

De kandidaat dient zijn persoonlijke gegevens zorgvuldig te bewaren. Wanneer de kandidaat persoonlijke gegevens verspreid via de website of via e-mail aan een opdrachtgever of derden en deze de gegevens (online) publiceren is Castingbestand B.V. hier niet verantwoordelijk voor.

De kandidaat dient geen informatie via deze website te verspreiden die:
1. tegen de (inter)nationale wetgeving ingaat;
2. tegen de goede zeden ingaat of in strijd is met de gedragsregels en geest van handelen die op het internet gelden;
3. de rechten van derden, zoals portret- en auteursrechten, schenden;
4. ethisch onverantwoord of (seksueel) intimiderend is, zoals het aantasten van de eerbaarheid van minderjarigen, het aantasten van het privéleven en de menselijke waardigheid en uitingen die gezien kunnen worden als discriminatie;
5. Vertrouwelijk en persoonlijk is en niet openbaar zou moeten worden gemaakt.

De kandidaat geeft toestemming aan Castingbestand B.V. om content die de kandidaat heeft geplaatst op de website te wijzigen, te weigeren of te verwijderen.

Het doel van Castingbestand B.V. is om opdrachtgevers en kandidaten in contact te brengen met elkaar. De kandidaat is niet toegestaan om de dienst te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor de dienst ter beschikking wordt gesteld aan de kandidaat.

Castingbestand B.V. is bevoegd het account van een kandidaat te blokkeren en deze te verwijderen wanneer de kandidaat tegen de gebruiksvoorwaarden in handelt, andere verplichtingen tegenover Castingbestand B.V. niet nakomt, tegen wet- en regelgevingen in handelt of wanneer er gegronde meldingen zijn ontvangen naar aanleiding van het gedrag van de kandidaat. De kandidaat zal hierdoor geen gebruik van de diensten meer kunnen maken en zal hiervoor geen terugbetaling krijgen van (een deel van) de kosten die hij gemaakt heeft voor het abonnement. Castingbestand B.V. zal hierover de kandidaat per e-mail op de hoogte stellen.

13.Positie van Castingbestand B.V.

Castingbestand B.V. stelt alleen de website ter beschikking aan verschillende partijen en wordt door de kandidaat niet erkend als partij bij de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de kandidaat. De kandidaat dient zelf verantwoordelijk te zijn over de inhoud van de overeenkomst die wordt aangegaan met een opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever tegen de afgesloten overeenkomst met de kandidaat ingaat is Castingbestand B.V. niet verantwoordelijk voor de zaak en ligt dit tussen de opdrachtgever en de kandidaat.

Castingbestand B.V. kan het account van een kandidaat blokkeren wanneer deze wanprestaties levert of andere handeling verricht waardoor hij belangen van opdrachtgevers of derden in gedicht brengt.

14.Tarieven en prijzen

Alle tarieven en prijzen die voor de diensten gerekend worden staan op een duidelijke manier aangegeven op de website.

Btw is in de vermelde tarieven meegerekend.15.Betaling

Kandidaten die woonachtig zijn in Nederland kunnen op de volgende manier betalen: iDEAL.

16. Aansprakelijkheid en verjaring

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer de kandidaat door (tijdelijke) onbereikbaarheid of verwijdering van het account naar aanleiding van technische storingen, onderhoud of anderszins de aangeboden diensten niet kan gebruiken.

Castingbestand B.V. kan geen garantie geven dat de gegevens die op de website staan correct zijn. Er wordt altijd geprobeerd om alle gegevens zo consistent en juist mogelijk te houden door Castingbestand B.V.. Het is altijd mogelijk dat de website van buitenaf beïnvloed wordt (doordat de website bijvoorbeeld gehackt is) waardoor de website verstoorde gegevens kan aangeven. Castingbestand B.V. is hier niet aansprakelijk voor.

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer de kandidaat spam of een virus ontvangt naar aanleiding van het gebruik van deze website.

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer de kandidaat inlogcodes verliest, of wanneer deze inlogcodes door ongeautoriseerde derden gebruikt worden op de website.

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer de kandidaat schade, zoals computer- of geestelijke schade, lijdt naar aanleiding van een bericht die ontvangen is via deze website.

De verantwoordelijkheid voor de content van via de website verstuurde berichten ligt geheel bij de kandidaat.

Castingbestand B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop opdrachtgevers of derden zich gedragen.

Castingbestand B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de verminking van gegevens wanneer deze gegevens verzonden zijn met de hulp van een telecommunicatiefaciliteit.

Wanneer Castingbestand B.V. enige aansprakelijkheid heeft voor schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door de kandidaat betaalde bedrag aan Castingbestand B.V. voor het kunnen gebruiken van de aangeboden dienst.

De beperkingen aangaande de aansprakelijkheid die in de gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen zijn niet geldig wanneer de schade het resultaat is van opzet of enige bewuste roekeloosheid van Castingbestand B.V. of de ondergeschikten van Castingbestand B.V..

Aanspraken ten opzichte van Castingbestand B.V. die 1 jaar na het ontstaan niet bij Castingbestand B.V. ingediend zijn zullen door verjaring komen te vervallen.


17. Overmacht

Wanneer Castingbestand B.V. door overmacht verhindert wordt om verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst na te komen zullen zij hier niet aan gehouden worden. Onder overmacht verstaat Castingbestand B.V. onder andere: een tekortkoming van ingeschakelde derden die niet toerekenbaar was; het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de software, hardware, internet of andere verbindingen van telecommunicatiefaciliteiten die voor het leveren van de diensten van Castingbestand B.V. noodzakelijk zijn; een breuk van de computervrede door derden; een virusinfectie; brand; maatregelen genomen door de overheid; enig andere situatie waar Castingbestand B.V. geen controle over had of over kon uitoefenen.

Castingbestand B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van de schade die bij de kandidaat is ontstaan in geval van overmacht, tenzij Castingbestand B.V. naar aanleiding van de situatie een voordeel krijgt die bij een normale nakoming van de overeenkomst niet ontvangen zou zijn.

18. Klachten

Wanneer de kandidaat een klacht heeft over de website, de aangeboden diensten of de handelingen van Castingbestand B.V. kunnen zij die melden.

Castingbestand B.V. handelt binnenkomende klachten binnen een periode van 30 dagen af. Wanneer dit onmogelijk blijkt zal de kandidaat hierover bericht ontvangen met de vertragingsduur.

19. Intellectuele eigendomsrechten

Castingbestand B.V. of haar licentiegever behouden de intellectuele eigendomsrechten rondom de website.

Het is de kandidaat niet toegestaan om teksten, informatie, foto’s, afbeeldingen, logo’s, merken, handelsnamen, databanken, programmatuur en dergelijke die hij via deze website heeft ontvangen of die hem hier ter beschikken zijn gesteld door te sturen, te verspreiden, kopiëren, distribueren, reproduceren, publiceren, verveelvoudigen of openbaar te maken.

Het is Castingbestand B.V. toegestaan om enige technische maatregelen te nemen en deze maatregelen te onderhouden om zo de intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Castingbestand B.V. wordt door de kandidaat gevrijwaard voor aanspraken van derden als het gaat om de intellectuele eigendomsrechten van gegevens, afbeeldingen en dergelijke, die door de kandidaat openbaar gemaakt wordt, verspreid wordt of toegankelijk wordt gemaakt via de website.

20. Privacy statement

Persoonsgegevens worden volgens het privacy statement door Castingbestand B.V. verwerkt. Dit privacy statement kan door de kandidaat gelezen worden op de pagina privacy en cookie beleid.

21. Beveiliging en internet

Castingbestand B.V. doet er alles aan om de website en haar systemen tegen ongeautoriseerd gebruik en het mogelijk verlies van persoonlijke gegevens te beveiligen. Het is echter onmogelijk om elk ongeautoriseerd gebruik en ongewild verlies van persoonlijke gegevens tegen te gaan. Castingbestand B.V. is niet aansprakelijk wanneer gegevens aangetast worden, verloren gaan of gebruikt worden door ongeautoriseerde personen ondanks de door Castingbestand B.V. genomen maatregelen.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die tussen Castingbestand B.V. en de kandidaat wordt afgesloten.

Wanneer er een geschil is tussen een kandidaat en Castingbestand B.V. zal dit bij uitsluiting door een in Nederland bevoegde rechter berecht worden onder wiens rechtsgebied de plaats valt waar Castingbestand B.V. is gevestigd. Wanneer Castingbestand B.V. zich schriftelijk op dit beding beroept jegens de kandidaat heeft de kandidaat 1 maand om te kiezen voor beslechting van het geschil voor de rechter die volgens de wet bevoegd is.

Leveringsvoorwaarden

1. Definities

De termen die hierna volgen worden in de algemene leveringsvoorwaarden gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij dit anders blijkt te zijn uit de context of dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Castingbestand B.V.: de gebruiker van de opgestelde algemene leveringsvoorwaarden;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die via deze website zijn beroep of bedrijf uitoefent en een overeenkomst aangaat met Castingbestand B.V.;

Dienst: de te leveren diensten door Castingbestand B.V. aan de opdrachtgever ter naleving van de overeenkomst, zoals de mogelijkheid verlenen aan de opdrachtgever om op deze website zoekopdrachten te plaatsen;

Kandidaat: de persoon die ingeschreven staat en een profiel heeft aangemaakt op de website van Castingbestand B.V.;

Website: de door Castingbestand B.V. beheerde website en de online applicatie die hierbij hoort.

2. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, de manier waarop deze overeenkomsten tot stand zijn gekomen en de uitvoering daarvan en het verlenen van de aangeboden diensten aan de opdrachtgever door Castingbestand B.V..

De algemene leveringsvoorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd. Castingbestand B.V. behoudt zich hiervoor het recht, en de opdrachtgever zal via de e-mail een melding hierover krijgen. Alle wijzigingen die gemaakt worden aan de algemene leveringsvoorwaarden gelden op overeenkomsten die al bestaan. Er wordt geacht dat de opdrachtgever deze wijzigingen aanvaard wanneer hij nieuwe zoekopdrachten geeft na bericht van de wijzigingen.

Er kan alleen worden afgeweken van de algemene leveringsvoorwaarden wanneer er een schriftelijke overeenkomst is ontstaan tussen de opdrachtgever en Castingbestand B.V..

Voorwaarden die gehanteerd worden door de opdrachtgever en die hij toe wilt passen worden door Castingbestand B.V. expliciet niet aangenomen.

Wanneer er een bepaling is opgenomen in de overeenkomst die in strijd gaat met deze algemene leveringsvoorwaarden wordt de bepaling in de overeenkomst gehanteerd.

Wanneer blijkt dat een bepaling die is opgenomen in deze algemene leveringsvoorwaarden in strijd is met een dwingende bepaling vanuit (inter)nationale wetgeving zal de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet blijven. Partijen zullen in plaats van de bepaling die in strijd is met de wet een nieuwe bepaling vaststellen die voor zover mogelijk dezelfde strekking als de ongeldig verklaarde bepaling zal behouden.

3. Aanbod en offerte

Het aanbod van Castingbestand B.V. en de bijbehorende uitingen van Castingbestand B.V. over de diensten is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van mogelijke wijzingen van de diensten en de beschikbaarheid daarvan.

Wanneer door de opdrachtgever verzocht wordt een schriftelijke offerte te leveren aangaande de levering van de diensten kan dit door Castingbestand B.V. verstrekt worden, waarbij de offerte geldig blijft gedurende de in de offerte opgenomen termijn.

Castingbestand B.V. is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod of op de website.

De diensten die geleverd worden door Castingbestand B.V. worden duidelijk omschreven in het aanbod op deze website.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat de opdrachtgever zich aangemeld heeft op de website, de door Castingbestand B.V. geleverde offerte ondertekend en geretourneerd heeft of op een andere wijze met het aanbod van Castingbestand B.V. akkoord is gegaan zal de overeenkomst tot stand komen.

De opdrachtgever dient akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina om een overeenkomst tot stand te laten komen.

Castingbestand B.V. behoud het recht de opdrachtgever en zijn aanmelding te weigeren, waarna de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk bericht over ontvangt.

Castingbestand B.V. stuurt onmiddellijk een bericht van bevestiging via e-mail nadat er via deze website een overeenkomst tot stand is gekomen. Totdat deze e-mail ontvangen wordt door de opdrachtgever kan de opdrachtgever de overeenkomst nog zonder extra bijkomende kosten ontbinden. Wanneer er geen e-mail met bericht van bevestiging wordt ontvangen door de opdrachtgever dient hij de klantenservice van Castingbestand B.V. te contacteren.

5. Fair use

De opdrachtgever dient zich bij het gebruik van deze website conform op te stellen zoals verwacht wordt van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker.

Het is niet toegestaan voor de opdrachtgever de beveiligingsapplicaties van de website te kraken dan wel omzeilen.

Het is niet toegestaan voor de opdrachtgever om de website op een dergelijke manier te gebruiken waardoor de computersystemen van Castingbestand B.V. en derden worden aangetast of waardoor andere gebruikers van deze website belemmerd worden.

Het is niet toegestaan voor de opdrachtgever deze website, het CMS-systeem en andere verbindingen die hiervoor worden gebruikt op een andere manier te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst en de algemene leveringsvoorwaarden, of om deze te gebruiken voor gedragingen en handelingen die tegenstrijdig zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde.

6. Account

De opdrachtgever kan op deze website een account aanmaken.

De inloggegevens van het account zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Wanneer het wachtwoord verloren of gestolen is, of er vermoed wordt dat het wachtwoord misbruikt wordt door een derde, dient de opdrachtgever dit direct te melden aan Castingbestand B.V.. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor mogelijke schade en kosten die ontstaan door het misbruik van het wachtwoord en de daarbij ontstane toegang tot en het gebruik van deze website, totdat er melding is gedaan door de kandidaat.

Het is niet toegestaan om als opdrachtgever meerdere accounts te creëren.

Het aangemaakte account is persoonlijk en kan niet overgedragen worden.

7. Uitvoering van de overeenkomst

Bij het uitvoeren van de overeenkomst mag Castingbestand B.V. derden naar eigen inzicht inschakelen.

Het doel van Castingbestand B.V. is om opdrachtgevers en kandidaten met een bepaald talent in contact te brengen met elkaar. Er is sprake van een match wanneer de zoekopdracht van een opdrachtgever overeenstemt met het profiel dat een kandidaat heeft opgesteld. De kandidaat en opdrachtgever kunnen in contact komen na het accepteren van de match.

Matches naar aanleiding van de zoekopdracht die door de opdrachtgever is opgegeven noch het accepteren van een match door kandidaten kunnen niet gegarandeerd worden door Castingbestand B.V..

Castingbestand B.V. is niet verantwoordelijk voor het leiden van zoekopdrachten tot overeenkomsten tussen kandidaten en opdrachtgevers en de opdrachtgever heeft dan ook geen recht op een terugbetaling van de kosten die hij gemaakt heeft voor de zoekopdracht of enige andere compensatie.

Castingbestand B.V. heeft de content van deze website samengesteld met de grootst mogelijke zorg, maar kan echter niet garanderen dat:
1. de systemen van Castingbestand B.V. niet onrechtmatig gebruikt worden door derden;
2. de informatie op de website van Castingbestand B.V. geheel juist zijn. Hieronder wordt onder andere de opgegeven informatie van kandidaten verstaan;
3. de website vrij is van fouten en ononderbroken zal blijven werken.

8. Positie van Castingbestand B.V.

Castingbestand B.V. is geen partij binnen een overeenkomst die tussen de opdrachtgever en een kandidaat tot stand komt.

Wanneer er een overeenkomst is ontstaan tussen de opdrachtgever en een kandidaat is de kandidaat zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de overeenkomst op een rechtmatige wijze. Castingbestand B.V. is niet aansprakelijk voor de kandidaat en zijn kwaliteiten, de informatie die hij op de website geplaatst heeft of de werkzaamheden die door de kandidaat geleverd worden aan de opdrachtgever. Wanneer de kandidaat de verplichtingen tegenover de opdrachtgever niet nakomt ligt deze zaak geheel tussen de opdrachtgever en de kandidaat. De opdrachtgever dient in dit geval de kandidaat aan te spreken en Castingbestand B.V. hier buiten te laten. Het bedrag dat Castingbestand B.V. heeft afgeschreven van de balans van de opdrachtgever als vergoeding voor de diensten van de kandidaat kunnen alleen teruggestort worden op de balans van de opdrachtgever wanneer de kandidaat hiervoor toestemming heeft gegeven en het bedrag terug heeft betaald aan Castingbestand B.V..

9. Bevoegdheden van Castingbestand B.V.

Castingbestand B.V. behoudt altijd het recht om teksten van de zoekopdracht of bedrijfsinformatie die de opdrachtgever aanlevert te wijzigen of in te korten. Daarnaast heeft Castingbestand B.V. het recht om een zoekopdracht of bedrijfsinformatie van een opdrachtgever te weigeren, of deze zelfs te verwijderen, wanneer de verplichtingen van de opdrachtgever zoals beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden of de overeenkomst niet nagekomen worden zoals onder andere beschreven wordt in het volgende artikel 9.2. Castingbestand B.V. is hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever.

Castingbestand B.V. kan onder andere in de volgende omstandigheden overgaan tot de handelingen die hierboven beschreven zijn:
1. Castingbestand B.V. is van mening dat de zoekopdracht of bedrijfsinformatie van de opdrachtgever onjuist of onvolledig is;
2. De zoekopdracht of bedrijfsinformatie van de opdrachtgever doen een inbreuk op de rechten (zoals intellectuele eigendomsrechten) van derden;
3. De zoekopdracht of bedrijfsinformatie van de opdrachtgever gaat in strijd met de wet- en regelgeving die in Nederland gelden;
4. Castingbestand B.V. heeft het vermoeden dat de zoekopdracht of bedrijfsinformatie van de opdrachtgever in strijd gaan met de openbare orde of met goede zeden.

Castingbestand B.V. heeft het recht om de zoekopdracht en bedrijfsinformatie die door de opdrachtgever op deze website zijn geplaatst te plaatsen op andere websites van Castingbestand B.V. of deze op een andere manier toe te passen om diensten te verlenen.

10. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever geeft de garantie dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Castingbestand B.V. en de opdrachtgever geleverde gegevens, zoals zoekopdrachten, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en bankgegevens volledig, actueel en juist zijn.

De zoekopdracht van de opdrachtgever mag alleen het zoeken van talent betrekken voor het eigen bedrijf van de opdrachtgever.

In de zoekopdracht van de opdrachtgever mogen geen werkzaamheden worden omschreven die tegen de wet- en regelgeving die gelden in Nederland, de openbare orde of de goede zeden in gaan.

De opdrachtgever heeft zelf de verantwoording om de zoekopdracht te omschrijven zoals deze geplaatst zal worden op de website.

De opdrachtgever dient de zoekopdracht in te trekken wanneer hij niet meer op zoek is naar datgene wat beschreven is in de zoekopdracht. De kosten voor de zoekopdracht zullen in een dergelijk geval niet teruggestort worden op de balans van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient altijd de kandidaten met respect te behandelen.

Castingbestand B.V. wordt door de opdrachtgever gevrijwaard ter zake van enige schade die veroorzaakt is in verband met of door de zoekopdracht of bedrijfsinformatie die door de opdrachtgever is geplaatst op de website.

11. Tarieven en tariefwijziging

De btw is, zoals aangegeven op voorhand bij betaling, meegerekend in de tarieven die vermeld staan op de website.

Castingbestand B.V. heeft het recht om de gemelde tarieven te wijzigen, waarbij de opdrachtgever via schriftelijk bericht of door middel van een e-mail in kennis gesteld wordt van de tariefwijziging. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met Castingbestand B.V. op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijziging tot de datum waarop de wijziging van het tarief in werking wordt gezet.

Voordat er een overeenkomst in stand komt tussen een kandidaat en de opdrachtgever wordt de aan de kandidaat te betalen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever.

12. Facturatie

De facturen worden digitaal verzonden. Hiervoor dient de opdrachtgever een e-mailadres aan Castingbestand B.V. door te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Het recht op een factuur op papier komt te vervallen met het ontvangen van de factuur via een e-mail.

13. Betaling en balans

De betaling en de daarbij horende facturatie voor de door de kandidaat uitgevoerde opdrachten voor de opdrachtgever worden buiten Castingbestand B.V. geregeld. Castingbestand B.V. is hier niet aansprakelijk voor.

De elektronische betaling zal door de passende veiligheidsmaatregelen van Castingbestand B.V. veilig verlopen.


14. Bedragen terugbetalen op de balans en het account opheffen

De opdrachtgever dient een verzoek in te dienen bij Castingbestand B.V. wanneer hij het account op de website wilt opheffen.

Het verzoek tot opheffing van het account dient via het e-mailadres door de opdrachtgever gedaan te worden.

Wanneer de opdrachtgever een verzoek indient bij Castingbestand B.V. voor de opheffing van het account behoudt Castingbestand B.V. het recht de gereserveerde betalingen voor het uitvoeren van een opdracht door een kandidaat te incasseren.

Castingbestand B.V. verwerkt de verzoeken tot terugbetaling van de resterende bedragen binnen 30 dagen nadat het verzoek is ontvangen. De resterende bedragen zullen op de bankrekening van de opdrachtgever terugbetaald worden of op de credit card wanneer de opdrachtgever hiermee betaalt heeft.

15. Intellectuele eigendomsrechten

Castingbestand B.V., haar licentiegevers of haar kandidaten behoudt alle (intellectuele) eigendomsrechten aangaande de gehele content van deze website, zoals de auteursrechten en databankrechten op alle teksten, beeldmateriaal, vormgeving, formats, software en elk ander onderdeel van de content, met uitzondering van de door de opdrachtgever geleverde informatie die gerelateerd zijn aan de zoekopdracht of bedrijfsinformatie die geplaatst zijn op de website.

De (intellectuele) eigendomsrechten die zitten op de door de opdrachtgever aan Castingbestand B.V. verstrekte materialen en gegevens behoren ten alle tijden tot de opdrachtgever of haar licentiegevers. De opdrachtgever verleent wanneer noodzakelijk voor de door Castingbestand B.V. geleverde diensten een beperkt recht, dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tot het gebruik van deze (intellectuele) eigendomsrechten zolang als de overeenkomst loopt. De verantwoordelijk voor aanspraken en vorderingen die daarop het gevolg zijn met betrekking tot het gebruik van de verstrekte gegevens en materialen en de bijbehorende eigendomsrechten door Castingbestand B.V. blijven de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

16.Geheimhouding

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij vertrouwelijke gegevens van kandidaten en Castingbestand B.V. in handen kan krijgen naar aanleiding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient deze gegevens geheim te houden, en dient ten alle tijden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. De vertrouwelijke gegevens dienen niet openbaar gemaakt of verveelvoudigt te worden tenzij de betreffende kandidaat of Castingbestand B.V. hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

De opdrachtgever dient de bovengenoemde vertrouwelijke informatie niet voor een ander doeleinde te gebruiken dan het doel waarvoor de gegevens ter beschikking zijn gesteld, noch dienen de gegevens op enige wijze ter beschikking te worden gesteld aan derden.

17.Omgang met gegevens van kandidaten

De opdrachtgever heeft alleen toestemming om de door de kandidaat beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken om een overeenkomst op te stellen. Het gebruik van deze gegevens voor enig ander doel, zoals het verzenden van e-mails met algemene of commerciële aard of het verzamelen en doorverkopen van e-mailadressen, is verboden.

De persoonsgegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever volgens de Wet bescherming persoonsgegevens te worden verwerkt.

18. Privacy/cookies

Diensten zullen door Castingbestand B.V. volgens het privacy en cookie beleid die gemeld staat op de website aanbieden, en ook volgens dit beleid de gegevens van kandidaten en opdrachtgevers verwerken.

19.Onderhoud website

Castingbestand B.V. heeft het recht om indien noodzakelijk (tijdelijk) het gebruik van de website te beperken of de gehele website buiten gebruik te stellen om zo de website te kunnen onderhouden of aanpassen. De opdrachtgever heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding. Castingbestand B.V. tracht zoveel mogelijk om de onderhoudswerkzaamheden te laten plaatsvinden buiten kantooruren en gedurende het weekend om zoveel mogelijk hinder te voorkomen.

20.Links naar websites van derden

Door middel van bijvoorbeeld hyperlinks, banners en buttons kan de website doorverwijzen naar websites van derden. De zeggenschap over (de content van) deze websites ligt niet bij Castingbestand B.V. en Castingbestand B.V. heeft dan ook geen enkele aansprakelijkheid aangaande de werking en de inhoud van de websites.

21.Aansprakelijkheid en verjaring

Technische onjuistheden en tikfouten kunnen voorkomen in de diensten en inlichtingen op deze website.

Ondanks dat Castingbestand B.V. ernaar streeft om deze website en haar diensten 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden kunnen onderhoudswerken, updates en andere technische redenen de toegang tot de website of een deel daarvan onderbreken. De opdrachtgever heeft geen recht op enige compensatie door de tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten.

Castingbestand B.V. kan geen garantie geven dat de gegevens die op de website staan correct zijn. Er wordt altijd geprobeerd om alle gegevens zo consistent en juist mogelijk te houden door Castingbestand B.V.. Het is altijd mogelijk dat de website van buitenaf beïnvloed wordt (doordat de website bijvoorbeeld gehackt is) waardoor de website verstoorde gegevens kan aangeven. Castingbestand B.V. is hier niet aansprakelijk voor.

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer de inlogcodes van de opdrachtgevers verloren raken, of wanneer deze inlogcodes door ongeautoriseerde derden gebruikt worden op de website.

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer de opdrachtgever spam of een virus ontvangt naar aanleiding van het gebruik van deze website.

Castingbestand B.V. staat niet in voor de manier waarop de website voor welk doel dan ook wordt gebruikt of de geschiktheid hiervoor. Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico en rekening van de opdrachtgever.

Castingbestand B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de verminking van gegevens wanneer deze gegevens verzonden zijn met de hulp van een telecommunicatiefaciliteit.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een verkeerd of onvolledig ingevulde zoekopdracht en kan Castingbestand B.V. niet voor de daaropvolgende geleden schade aansprakelijk stellen.

Castingbestand B.V. kan niet als aansprakelijk worden gezien wanneer er uit het aangaan en afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen kandidaten en opdrachtgevers enige schade (direct of indirect) voortvloeit, noch kan Castingbestand B.V. als aansprakelijk worden gezien voor de handelingen en het nalatenschap van de kandidaat.

Castingbestand B.V. kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, zoals gemiste omzet, gemiste besparingen, gederfde winst, gevolgschade, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie en opgelegde boetes.

Wanneer Castingbestand B.V. enige aansprakelijkheid heeft voor schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde bedrag aan Castingbestand B.V. voor het kunnen plaatsen van de zoekopdracht.

De beperkingen aangaande de aansprakelijkheid die in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgenomen zijn niet geldig wanneer de schade het resultaat is van opzet of enige bewuste roekeloosheid van Castingbestand B.V. of de ondergeschikten van Castingbestand B.V..

Aanspraken ten opzichte van Castingbestand B.V. die 1 jaar na het ontstaan niet bij Castingbestand B.V. ingediend zijn zullen door verjaring komen te vervallen.

22. Overmacht

Wanneer Castingbestand B.V. door overmacht verhindert wordt om verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst na te komen zullen zij hier niet aan gehouden worden. Onder overmacht verstaat Castingbestand B.V. onder andere: een tekortkoming van ingeschakelde derden die niet toerekenbaar was; het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de software, hardware, internet of andere verbindingen van telecommunicatiefaciliteiten die voor het leveren van de diensten van Castingbestand B.V. noodzakelijk zijn; een breuk van de computervrede door derden; een virusinfectie; brand; maatregelen genomen door de overheid; enig andere situatie waar Castingbestand B.V. geen controle over had of over kon uitoefenen.

Castingbestand B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van de schade die bij de kandidaat is ontstaan in geval van overmacht, tenzij Castingbestand B.V. naar aanleiding van de situatie een voordeel krijgt die bij een normale nakoming van de overeenkomst niet ontvangen zou zijn.

23. Duur en ontbinding van de overeenkomst

De contracttermijn gaat in op de datum wanneer de eerste diensten geleverd worden, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat in de overeenkomst. Wanneer de eerste zoekopdracht van de opdrachtgever niet binnen de eerste drie maanden nadat de overeenkomst gesloten wordt geplaatst door de opdrachtgever zal de overeenkomst geacht worden in te gaan op de datum waarop de drie maanden verstreken zijn.

Beide partijen hebben het recht om buitengerechtelijk de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te laten ontbinden met onmiddellijke ingang indien de volgende situaties zich afspelen:
1. De andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;
2. Er is faillissement van de andere partij aangevraagd;
3. De andere partij verkeert in surseance van betaling;
4. Er is surseance van betaling aangevraagd voor de andere partij;
5. De andere partij staakt haar activiteiten of wordt geheel ontbonden. Hieronder wordt onder meer voor Castingbestand B.V. verstaan dat de website offline wordt gezet;
6. De overeengekomen diensten, een onderdeel daarvan of de levering daarvan zijn in strijd of dreigen in strijd te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving;
7. De andere partij blijft in gebreke in het nakomen van overeengekomen verplichtingen, zelfs nadat deze partij een redelijke termijn is gegeven waarin zij alsnog aan de verplichtingen konden voldoen.

Wanneer geacht wordt door Castingbestand B.V. dat de opdrachtgever niet kredietwaardig is heeft Castingbestand B.V. het recht on met onmiddellijke ingang en zonder redenen op te geven de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

24. Overdracht

Een partij heeft niet het recht om de overeengekomen verplichtingen en rechten te laten overdragen aan derden zonder hiervoor vooraf van de andere partij schriftelijk toestemming te hebben gekregen. Castingbestand B.V. heeft wel het recht haar overeengekomen verplichtingen en rechten over te dragen aan een groepsmaatschappij zonder hiervoor vooraf van de opdrachtgever schriftelijk toestemming te hebben gekregen. De opdrachtgever zal in een dergelijke situatie schriftelijk door Castingbestand B.V. op de hoogte worden gebracht van de overdracht.

25. Beveiliging en internet

Castingbestand B.V. doet er alles aan om de website en haar systemen tegen ongeautoriseerd gebruik en het mogelijk verlies van persoonlijke gegevens te beveiligen. Het is echter onmogelijk om elk ongeautoriseerd gebruik en ongewild verlies van persoonlijke gegevens tegen te gaan. Castingbestand B.V. is niet aansprakelijk wanneer gegevens aangetast worden, verloren gaan of gebruikt worden door ongeautoriseerde personen ondanks de door Castingbestand B.V. genomen maatregelen.

26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst die tussen Castingbestand B.V. en de kandidaat wordt afgesloten.

Wanneer er een geschil is tussen een opdrachtgever en Castingbestand B.V. die voortvloeit uit de algemene leveringsvoorwaarden of de gesloten overeenkomst zal dit worden voorgelegd aan een in het rechtsgebied waar Castingbestand B.V. is gevestigd bevoegde rechter indien de opdrachtgever en Castingbestand B.V. niet samen tot een minnelijke schikking kunnen komen.